ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารไร้สาย ระบบประกาศเสียง /ระบบกระจายเสียง ที่ทันสมัย และตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย

อยู่ที่ไหนก็ ฟังเสียงประกาศได้  สะดวกควบคุมผ่านระบบออนไลน์

ประกาศได้ 24 ชั่วโมง ไม่รบกวนใคร


สำหรับหน่วยงาน เทศบาล/อบต

ระบบเสียงไร้สายแบบIP วงภายใน LAN (Intranet)

สำหรับทุกหน่วยงาน

ให้ใช้กับย่าน 430.225MHzระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย WIRELESS BROADCASTING SYSTEM ระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน

Public Address System

บริการซ่อมแซม ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย เสียงไร้สาย

ทุกหน่วยงาน

 เราคือบริษัทฯ ที่ทำงานด้านระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะ  

ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติไร้สาย ชุดเครื่องส่ง ชุดเครื่องรับ หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน เครื่องส่งแบบไร้สาย เครื่องขยายเสียงหมู่บ้าน