ระบบกระจายเสียงผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กร(LAN/WiFi)  

 Audio over Ethernet , Audio over IP Broadcasting System , IP Network Public Address System ,IP Network Audio System , IP Network Audio Broadcasting System , Audio over LAN 

คือการส่งกระจายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย Network ภายในองค์กรเท่านั้น ซึ่งขีดจำกัดจึงขึ้นอยู่กับขนาดและระยะทางข่ายสาย(Wire) หรือไร้สาย(Wireless) ของเครือข่าย Network ที่มีอยู่ หรือที่จะสามารถขยายได้