ระบบช่วยเหลือประชาชน

สมาร์ท SOS

ระบบขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยประยุกต์โมบายแอปพลิเคชัน