ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz

################################################################

UPDATE! 1/1/2566 แนะนำให้ปรับปรุงใช้เทคโนโลยีใหม่ ระบบกระจายเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  • ระบบไร้สายเทคโนโลยีดิจิตอลไอพี ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ ไม่ต้องตั้งเสาส่งไม่จำกัดระยะทาง

  • หมดปัญหาเรื่องการรบกวนคลื่นวิทยุที่มีช่องความถี่ที่จำกัด และไม่รับสัญญาณจากสถานีอื่นโดยไม่ตั้งใจ

  • สะดวกรับฟังเสียงผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ,ชุดลูกข่ายรับสัญญาณ และลำโพงรับเสียงไร้สายเอนกประสงค์

  • ตรวจสอบการทำงานของชุดแม่ข่ายและลูกข่ายผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด ช่วยในการตรวจสอบการทำงานและงานบำรุงรักษา

  • รองรับการใช้งานร่วมกับระบบ CCTV , WiFi Hotspot , Iot ,Smart City ฯลฯ ในอานาคตได้

##########################################การรับสัญญาณจากสถานีอื่นโ######################

แนวทางในการปรับปรุงระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz เพื่อใช้งานในย่านความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด ดังต่อไปนี้

ตามที่ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการใช้ความถี่ย่าน 380-510 MHz กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ความถี่ในย่านนี้ ปรับเปลี่ยนการใช้งานย่านความถี่ตามประกาศ กสทช. ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับอนุญาตใช้งานความถี่ ย่าน 420.200MHz สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์ เดิมจะสิ้นสุดภายใน พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น กสทช. จึงแจ้งให้ อปท. ให้ปรับไปใช้ความถี่ในย่าน 430.225MHz ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ อปท. ได้รับอนุญาตอยู่เดิม และตามประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้ อปท.ใช้ความถี่ โดยเคร่งครัด

✅✅✅แนวทางในการปรับปรุง ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz เพื่อใช้งานในย่านความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด ดังต่อไปนี้

ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz ที่มีใช้งานอยู่เช่นยี่ห้อ IBS , Power Link , ARC , HiQ , BCH,Best choice, iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone ,Televoice , Connec line ,Prompt connet ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

1.-IBS - ผลิตที่จีน

§ ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-T รุ่นหน้าจอ 7, 10 นิ้ว

§ ชุดเครื่องรับ IBS-R

2.-IBS- ผลิตที่ไทย

§ ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-CDC

§ ชุดเครื่องรับ IBS-R

3.- Power Link

§ ชุดเครื่องส่ง T-2000

§ ชุดเครื่องรับ R-1999

§ ชุดเครื่องรับ รุ่นเก่า

4.- ARC , HiQ

§ ชุดแม่ข่าย ARC Tx420 / HiQ Tx420

§ ชุดลูกข่าย ARC 420

§ ชุดลูกข่าย ARC Rx420 / HiQ Rx420

5.- ยี่ห้อ BCH ,Best choice ,iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone,Televoice , Connec line ,Prompt connet ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

§ ชุดแม่ข่ายและเครื่องส่ง

§ ชุดเครื่องรับ

หมายเหตุ; อุปกรณ์บางอย่างเช่น กล่องใส่ภาครับ ,ภาคจ่ายไฟ ,ลำโพง ,สายนำสัญญาณ , ไมโครโฟน ,เครื่องเล่น หากอยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์สามารถนำมาใช้งานได้ กรณีเสียแนะนำให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่
ทางเลือกอื่นๆ พิจารณาระบบกระจายเสียงแบบผ่านเครือข่ายไอพี/อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถทดแทนการใช้งานรูปแบบเดิมได้ดีกว่า