ปรับปรุงความถี่ 420.200MHz

     ################################################################

UPDATE!  1/1/2566  แนะนำให้ปรับปรุงใช้เทคโนโลยีใหม่ ระบบกระจายเสียงไร้สายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  ##########################################การรับสัญญาณจากสถานีอื่นโ######################

แนวทางในการปรับปรุงระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz เพื่อใช้งานในย่านความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด   ดังต่อไปนี้

ตามที่ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการใช้ความถี่ย่าน 380-510 MHz กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ความถี่ในย่านนี้ ปรับเปลี่ยนการใช้งานย่านความถี่ตามประกาศ กสทช. ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับอนุญาตใช้งานความถี่ ย่าน 420.200MHz สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์ เดิมจะสิ้นสุดภายใน พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น กสทช. จึงแจ้งให้ อปท. ให้ปรับไปใช้ความถี่ในย่าน 430.225MHz ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ อปท. ได้รับอนุญาตอยู่เดิม และตามประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้ อปท.ใช้ความถี่ โดยเคร่งครัด 

✅✅✅แนวทางในการปรับปรุง ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz เพื่อใช้งานในย่านความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด ดังต่อไปนี้

 ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz ที่มีใช้งานอยู่เช่นยี่ห้อ IBS , Power Link , ARC , HiQ , BCH,Best choice, iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone ,Televoice , Connec line   ,Prompt connet ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

1.-IBS - ผลิตที่จีน

§   ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-T รุ่นหน้าจอ 7, 10 นิ้ว 

 §  ชุดเครื่องรับ IBS-R 

2.-IBS- ผลิตที่ไทย

 §  ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-CDC 

§  ชุดเครื่องรับ IBS-R 

3.- Power Link

§  ชุดเครื่องส่ง T-2000 

§  ชุดเครื่องรับ R-1999 

§  ชุดเครื่องรับ รุ่นเก่า

4.- ARC , HiQ

§  ชุดแม่ข่าย ARC Tx420 / HiQ Tx420 

§  ชุดลูกข่าย ARC 420

§  ชุดลูกข่าย ARC Rx420 / HiQ Rx420 

5.- ยี่ห้อ BCH ,Best choice ,iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone,Televoice , Connec line   ,Prompt connet ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

§  ชุดแม่ข่ายและเครื่องส่ง

§  ชุดเครื่องรับ 

 หมายเหตุ; อุปกรณ์บางอย่างเช่น กล่องใส่ภาครับ ,ภาคจ่ายไฟ ,ลำโพง ,สายนำสัญญาณ , ไมโครโฟน ,เครื่องเล่น หากอยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์สามารถนำมาใช้งานได้ กรณีเสียแนะนำให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนใหม่ 
ทางเลือกอื่นๆ  พิจารณาระบบกระจายเสียงแบบผ่านเครือข่ายไอพี/อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถทดแทนการใช้งานรูปแบบเดิมได้ดีกว่า